Mörby depå

Vi har jobbat med invändig ombyggnad och upprustning, av verkstad personallokaler och administration.Syftet med ombyggnationen är att öka driftsäkerheten och kapaciteten i trafiken samt att minska kostnader knutna till depån. Byggnaderna är av Danderyd kommun klassade som kulturhistoriskt värdefulla, alla ingrepp skall ske med varsamhet och fasaderna får ej förvanskas.

Beställare:Trafikförvaltningen, SLL
Plats:Mörby depå
Skede:Förstudie
Verksamhetsanalys
Förfrågningsunderlag
Bygglov
År:2014