Södertälje pendeltågsdepå
Om- och tillbyggnad

Arbete med ombyggnad och nybyggnad på Södertälje pendeltågsdepå, som arkitekt och som uppdragsledare för konsultgrupp.

Uppdraget har bestått av ny verkstad, avisningsanläggning, personal och kontorslokaler. Vi har jobbat med bl.a. övergripande gestaltning, utredning, samordning och projektering, framtagning av handlingar för olika entreprenadformer.

Beställare:AB SL
Plats:Södertälje kommun
Skede:Programhandling
Systemhandling
Förfrågningsunderlag
Bygglov
Bygghandling
År:2012-2013