Saltsjöbanans stationer
Upprustning - tillgänglighet och kulturmiljö

Satlsjöbanans stationer upprustades för att skapa en förbättrad anläggning med modern teknisk standard för en hög drift- och personsäkerhet Upprustningen ska också bidra till en förstäkt identitet med avseende på kulturhistoriskt värdefulla delar.

I uppdraget upprustades 17 av Saltsjöbanans stationer - samtliga utom Slussen. Vi jobbade även med nybyggnad av Fisksätra station. Vi har arbetat med gestaltning av typstation - skärmtak, utrustning, markbeläggning och samordning, underlag för detaljplan, systemhandling och bygglov. Vi har även arbetat med gestaltning och tillgänglighetsanpassning, utformnings- och gestaltningsprogram, inventering av tillgänglighetsproblem, inventering kulturhistoriska värden i samarbete med byggnadsantikvarie, systemhandling och bygglovsritningar.

Vi har fokuserat på att omvandla dessa historiska miljöer till trivsamma, trygga och säkra resenärsmiljöer. De upprustade stationsmiljöernas egen karaktär och förutsättningar tas till vara och förstärks genom omsorg om anslutningarna till banan och dess kulturhistoriskt värdefulla delar. Stödmurar och bakkanter på plattformar har klätts med stående ribb för att skapa ett diskret men elegant klotterskydd. Stora karaktärsskapande träd och planteringar har i möjligaste mån skyddats och i stationsnära slänter och grönområden har plantering av ädla träd och nya planteringar gjorts/övervägts. Nya bullerskydd har gjorts transparenta eller som mörkt gröna träskärmar för att smälta in och inte sticka ut i den kulturhistoriska miljön.

Beställare:Trafikförvaltningen, SLL
Plats:Nacka Kommun
Skede:Skiss
Utformnings- och gestaltningsprogram
Systemhandling
Bygglovsritningar
Underlag till detaljplan
År:2014-2016