Saltsjöbanans upphöjning

Saltsjöbanan utgör idag en barriär mellan Alphyddan/Finntorp, på Saltsjöbanans norra sida, och Sickla köpcentrum, på Saltsjöbanans södra sida. Projektet Saltsjöbanans upphöjning syftar till att skapa nya kopplingar mellan dessa områden genom att höja upp järnvägen och därigenom möjliggöra att Planiavägen och Simbagatan förlängs norrut för att möta Värmdövägen i plankorsningar.

Syftet med denna gestaltningsutredning är att fungera som underlag till detaljplanen för Saltsjöbanans upphöjning. I korthet innebär det framtagna förslaget att spåren höjs upp men även dras isär vilket dels möjliggör stora lokalytor i gatuplan men också möjlighet att skapa nya ytor ovanför järnvägen att använda till exempelvis nya bostäder. I det mellanliggande järnvägsplanet kan nya grönskande ytor skapas mellan spåren.

Gestaltningen och blandningen av funktioner utgår från en strävan att skapa ett stycke levande stad vid Sickla med verksamhet under lejonparten av dygnets timmar.

Beställare:Nacka kommun
Plats:Nacka
Skede:Gestaltning
År:2015